Coffret Pokemon - Entei Raikou Legendes de Johto GX Collection

Opus I - Serie 1